Kunstenaars contract

Kunstenaars contract 

Tones (De “dienstverlener”, ook wel verwezen naar als “wij”, “galerie”, “we”, “ons”, “onze”) is een bedrijf geregistreerd in Zuidwolde in Nederland. Als er gerefereerd wordt naar Tones dan word er verwezen naar de dienstverlener, de app, de dienst ofwel de Tones galerie website (te bezoeken op https://tonesgallery.com).

Tones staat geregistreerd in de KVK onder het KVK nummer 84528699.

Door te registreren bij Tones, verklaart u (De kunstenaar) akkoord te gaan met de voorwaarden die hieronder in dit contract verwoord staan. Deze voorwaarden zijn juridisch bindend en zijn van toepassing op het gebruik van de Tones e-commerce website in verband met de verkoop aan de “klant” van producten (inclusief maar niet beperkt tot afdrukken) met behulp van illustraties en afbeeldingen die in licentie zijn gegeven aan Tones. 

Tones heeft het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen en zullen van toepassing zijn 3 maanden nadat u op de hoogte bent gebracht van de aanpassingen. U bent akkoord gegaan met de voorwaarden en zal in de toekomst ook automatisch akkoord gaan als u niet aangeeft niet met de doorgevoerde veranderingen akkoord te zijn. Een voortijdige schriftelijke kennisgeving van 3 maanden voordat aanpassingen worden doorgevoerd geeft u de mogelijkheid de samenwerking te stoppen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Tones behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor het leveren van de Tones-diensten te accepteren of af te wijzen. Onze beslissing wordt gebaseerd op de geschiktheid van onze diensten voor de producten waarvoor de kunstenaar zich aanmeldt en de potentiële toevoeging aan het portfolio van Tones. Indien u akkoord gaat met de dienstverlening van Tones, wordt u geacht deze, en andere van toepassing zijnde, voorwaarden na te leven.

 

 1 Inzending van werken 

 1. Door het inzenden van uw werken gaat u ermee akkoord de dienstverlener een volledig betaalde, wereldwijde, niet-exclusieve, rechten-vrije licentie te verlenen gedurende de looptijd van dit contract met betrekking tot het auteursrecht en andere Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Producten met als enig doel het verlenen van de Diensten; het produceren van afdrukken; en andere items van je Producten zoals besteld kan worden door Klanten op de Tones Website (https://www.tonesgallery.com); en om je Producten weer te geven en te reproduceren voor gebruik door de dienstverlener zoals nodig kan zijn voor de promotie van uw Producten en van onze diensten.
 2.  U verklaart en garandeert de dienstverlener dat:
  1. U geen werken zal indienen bij de dienstverlener met het oog op verkoop van de producten, of het maken van een sjabloon op de diensten, of enig ander doel, tenzij u de eigenaar bent van alle eigendomsrechten op dat materiaal (of een geldige licentie heeft verkregen van de eigenaar op dat materiaal) en en u vrijwaringen hebt verkregen voor alle gerelateerde auteursrechten, privacy- en publiciteitsrechten; 
  2.  U de volledige rechten heeft om de dienstverlener een licentie te verlenen voor het afdrukken (en herdrukken) van de producten.
  3.  De werken geen inbreuk maken op auteursrechten of andere rechten van derden;
  4. U niet op de hoogte bent, na volledig onderzoek te hebben gedaan, van enige claims door een derde partij dat; de producten; reeds bestaand materiaal dat in de producten is verwerkt; of de exploitatie van de producten door u, de dienstverlener of een klant, inbreuk heeft gemaakt of zal maken op enige rechten van een derde partij en u stemt ermee in dat u de dienstverlener onmiddellijk op de hoogte zult stellen als u zich bewust wordt van een dergelijke claim.
  5. U bent als enige verantwoordelijk voor de producten die u indient bij Tones om te worden getoond in de galerie. De dienstverlener heeft geen controle over de inhoud die u levert. De inhoud wordt niet noodzakelijkerwijs beoordeeld door de dienstverlener en weerspiegelt niet noodzakelijk de meningen of het beleid van de dienstverlener. De dienstverlener geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de inhoud of enig materiaal of informatie die u verzendt of die namens u wordt verzonden met behulp van de diensten.
 3. U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u aanlevert om in de galerie te worden getoond:
  1. waar, accuraat, actueel en niet misleidend of lasterlijk is; 
  2.  Voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, en dat het op geen enkele manier onwettig is voor u om de informatie in te dienen bij de galerie of om te worden weergeven in het land waar u of klanten toegang zullen krijgen tot de site;
  3. Niet door Tones (naar eigen inzicht) wordt gezien als lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, intimiderend, bedreigend, opruiend, beledigend, discriminerend, racistisch of frauduleus of als aanmoedigend of aanzetten tot crimineel of schadelijk gedrag;
  4. De rechten van Tones of de rechten van een derde partij (inclusief intellectuele eigendomsrechten van Tones of een derde) niet schendt;
  5. Waar het betrekking heeft op een persoon, entiteit of merk (inclusief verwijzingen die de persoon, entiteit of het merk op minachtende wijze weergeven), alleen wordt aangeleverd als de persoon, entiteit of het merk vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen.
 4.  Tones aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de opslag of back-up van gegevens van de Klant of voor enig verlies of schade opgelopen als gevolg van het verlies van gegevens;
 5. Tones mag afzien van het plaatsen van ingezonden werken die naar het oordeel van de dienstverlener deze Algemene Voorwaarden schendt of die aanstootgevend is, onwettig is, of de rechten van een persoon kan schenden of die de veiligheid van een persoon kan schaden of bedreigen.

2 Limited editions

 1. Een beperkte oplage (ook wel bekend als limited edition) is een kunstwerk van een kunstenaar waarvan per editie een beperkt aantal afdrukken beschikbaar is. Elke afdruk is uniek. Een beperkte oplage is te herkennen aan het volgende: 
  1. Aan een handgeschreven editienummer en oplage grootte op de achterzijde van het kunstwerk (bijv. 4 van 10).. 
  2. Door een bijpassende set uniek genummerde hologram stickers. De eerste is aangebracht op de achterkant van het kunstwerk, de tweede op het echtheidscertificaat.
  3. De informatie op het Certificaat van Echtheid (COA) moet vermelden dat de betreffende afdruk een Limited Edition afdruk is.
  1. Limited Editions ingediend voor 18-01-2023
   1. Per foto zijn de limited edition fine art prints beperkt tot een totaal van 70 in alle formaten wereldwijd. Elk formaat heeft zijn eigen beperking binnen de editie.
   2. Voor elk formaat van de beperkte oplage heeft Tones het recht om één of meer afdrukken uit een oplage te reserveren voor later gebruik. Het doel van deze afdrukken zal op een later tijdstip met de kunstenaar worden besproken, nadat alle andere afdrukken in de editie zijn verkocht.

  2. Limited Editions ingediend na 18-01-2023
   1. Per foto zijn de limited edition fine art prints beperkt tot een totaal van 60 in alle formaten wereldwijd. Elk formaat heeft zijn eigen beperking binnen de editie.
   2. Voor elk formaat van de beperkte oplage heeft Tones het recht om één of meer afdrukken uit een oplage te reserveren voor later gebruik. Het doel van deze afdrukken zal op een later tijdstip met de kunstenaar worden besproken, nadat alle andere afdrukken in de editie zijn verkocht.

 2. Door in te stemmen met de verkoop van prints in beperkte oplage erkent de kunstenaar dat hij op de hoogte is van alle voorwaarden met betrekking tot prints in beperkte oplage. Wanneer de kunstenaar instemt met de lancering van een beperkte oplage is de kunstenaar zich ervan bewust dat deze overeenkomst geldig is vanaf dat moment en dat deze overeenkomst geen einddatum heeft. Deze overeenkomst vervalt niet na verloop van tijd, ongeacht of Tones of de kunstenaar niet langer bestaat.
  1. Limited editions zijn permanent verbonden aan de naam van de kunstenaar en aan Tones en kunnen niet ongedaan worden gemaakt.
  2. Limited editions mogen door Tones en de kunstenaar op geen enkel moment op exact dezelfde wijze en in dezelfde grootte worden gereproduceerd. Reproductie tart het oorspronkelijke doel van de limited editions en heeft na verloop van tijd meerdere negatieve effecten voor beide partijen.
  3. Tones kan geen reproducties maken van een bestaande limited edition zonder uitdrukkelijke toestemming van de kunstenaar.  
  4. Indien een kunstenaar een kunstwerk dat als limited edition is verkocht, wil reproduceren in een ander formaat (bijv. andere formaten / papier / druktechniek) dan dient daarvoor eerst expliciete schriftelijke toestemming van Tones te worden verkregen en dient aan de volgende minimumeisen te worden voldaan:
   1. Er wordt een unieke tweede editie gemaakt. Het nieuwe COA zal moeten vermelden dat dit de tweede editie is van een beperkte oplage om de waarde van de eerste editie, die in samenwerking met Tones is geproduceerd, te behouden.
 3. Deze overeenkomst loopt op geen enkel moment af, omdat alle belanghebbenden er negatieve gevolgen van zullen ondervinden.
 4. Tones treedt op als facilitator voor de kunstenaar bij de verkoop van Limited editions, daarom wordt Tones gallery als naam verbonden aan de Limited edition COA om als tweede referentiepunt voor authenticiteit te fungeren. 
 5. Voordat een kunstwerk van de kunstenaar beschikbaar wordt gesteld voor aankoop via Tones, dient de kunstenaar Tones op de hoogte te stellen van enig ander verkoopkanaal dat wordt gebruikt om hetzelfde werk te verkopen.
  1. Tones heeft het recht om kunst die wordt voorgesteld om via Tones als gelimiteerde oplage te worden verkocht, te weigeren. 
 6. Wanneer kunstwerken van een kunstenaar via Tones worden aangeboden als limited edition kunst is de kunstenaar bewust dat het verkopen van de kunstwerken via Tones exclusief is  en kan hij dit nergens anders doen zonder voorafgaande toestemming.
  1. Indien een kunstenaar op enig moment actief overweegt zijn limited edition kunstwerk elders te verkopen of aan het verkopen is, mag Tones de door de kunstenaar via Tones verkochte limited edition onmiddellijk herroepen. Tones kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verkochte limited edition kunst voordat dit onder haar aandacht is gebracht.
  2. Indien de kunstenaar hetzelfde kunstwerk zonder voorafgaande toestemming elders verkoopt, heeft Tones het recht de samenwerking met de kunstenaar met onmiddellijke ingang te beëindigen, hierbij vervalt het opzegtermijn. 
  3. In het geval van punt 2 hierboven heeft Tones het recht om de verkoop van alle andere kunst, inclusief kunst in beperkte oplage die door de kunstenaar op Tones wordt verkocht, onmiddellijk in te trekken en stop te zetten.
 7. Tones gallery is niet aansprakelijk voor reproducties die niet officieel via Tones gallery worden verkocht. Tones doet er alles aan om ongevraagde reproducties te voorkomen en kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer dit toch gebeurt.

3 Intellectueel eigendom

 1. Auteursrechten van Tones
  1. De totale auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten (zowel geregistreerde als ongeregistreerde) gerelateerd aan de diensten en inhoud (inclusief alle applicaties van dien) getoond op de website zullen eigendom blijven van Tones en de partijen van dien inclusief, zonder beperking, licentie hebbende van wie Tones licenties afneemt (als dit van toepassing is). 
  2. U mag op geen manier sub licenties uitgeven, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, demonteren, downloaden, posten, uitzenden, beschikbaar stellen aan het publiek of anderszins gebruiken, behalve voor zover anders uitdrukkelijk is toegestaan door de wet. U stemt er ook mee in om geen werk af te leiden van een van de werken op Tones, te wijzigen of te creëren, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door de wet. Voor elk ander gebruik van de Diensten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tones of de desbetreffende kunstenaar vereist.
  3. De namen, afbeeldingen en logo's die Tones of derden identificeren en hun producten en diensten zijn onderworpen aan auteursrechten, ontwerprechten en handelsmerken van de dienstverlener en/of derden. Niets in deze voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om een handelsmerk, ontwerprecht of auteursrecht van de dienstverlener of een andere derde partij te gebruiken.
  4. Tones erkent dat het geen rechten heeft in of op uw Intellectuele Eigendom, behalve met betrekking tot de licentie voorzien in artikel 1.1. Tones zal niets doen of nalaten waardoor de goodwill en reputatie in verband met uw Intellectuele Eigendom kan worden aangetast of in gevaar worden gebracht.
  5. U dient Tones onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk of kennelijke of dreigende inbreuk op uw Intellectuele Eigendom. Ook als u bewust geworden bent op het door verkopen van de producten die door de dienstverlener wordt verkocht. U mag geen toezeggingen of schikkingen doen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tones; en u moet alle noodzakelijke hulp en informatie verstrekken die Tones nodig heeft. 

4 Vergoeding

 1. U stemt ermee in om Tones, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten, niet verantwoordelijk te houden en te beschermen van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en uitgaven inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria, getuige-deskundige vergoedingen en proceskosten die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op: (a) uw schending van een voorwaarde van deze Voorwaarden; (B) uw schending van enig recht van derden, inclusief auteursrechten, eigendomsrechten of privacy rechten, als gevolg van uw gebruik van de diensten; (c) uw  gebruikersinhoud; (d) enige claim ingediend door een derde partij met betrekking tot uw niet-naleving van deze Voorwaarden.

5 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor:
  1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid;
  2. fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; of
  3. enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten
  4. Behalve zoals uiteengezet in sub-clausule 4.1, sluiten we alle uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of goedkeuringen van welke aard dan ook uit met betrekking tot de Diensten, onze Website of enige informatie of diensten die via onze Website wordt aangeboden. De diensten en alle inhoud en informatie in de Diensten worden geleverd op een ‘zoals het is', ‘zoals aangeboden' en ‘met alle gebreken’ -basis en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor uw gebruik van de diensten, inhoud en informatie van de diensten.
  5. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor winstderving, omzetderving, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen jegens u. 
  6. De dienstverlener aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, corruptie, defect, vertraging in werking of verzending, communicatie storingen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van, communicatie met de Klant. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of technische storingen van een telefoonnetwerk of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het mislukken van een e-mail of transactie als gevolg van technische problemen of bezoekersoverbelasting op de website of op een van de diensten of combinatie daarvan, met inbegrip van enige schade aan de computer van de Klant of derden die voortvloeit uit deelname aan of het aankopen van materiaal in verband met de diensten van de dienstverlener.
  7. De ​​dienstverlener wijst uitdrukkelijk elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel of inbreuk af. De dienstverlener kan geen specifieke resultaten garanderen en belooft geen specifieke resultaten bij het gebruik van de Diensten.
  8. Behoudens clausule 4.1, is Tones onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk jegens u of enig ander persoon, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst voor:
   1. enig verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
   2. verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software;
   3. verlies van zakelijke kansen; 
   4. verlies van verwachte besparingen; 
   5. verlies van goodwill; of 
   6. enige indirecte of gevolgschade.
  9. Behoudens clausule 4.1 en clausule 4.6, zal de totale aansprakelijkheid van elke partij jegens de andere met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met het Contract, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, beperkt zijn tot de commissie die aan u is betaald in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de aansprakelijkheid is ontstaan.
  10. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, geeft de dienstverlener geen enkele verklaring, garantie of verbintenissen met betrekking tot de diensten. Elke vertegenwoordiging, voorwaarde of garantie die zou kunnen worden geïmpliceerd of opgenomen in deze Voorwaarden door de wet, het gewoonterecht of anderszins, is uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet. Tones is met name niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de diensten geschikt zijn voor uw doeleinden.

  6 Commissie en kosten

  1.  Voor elke voltooide aankoop via de website van een product aan een klant brengt Tones kosten in rekening voor verwerking en het beschikbaar stellen van. De kosten zijn afhankelijk van het type, de specificatie en de grootte van het Product.
  2. De Kunstenaar kan de verkoopprijs bepalen van elk formaat product (excl. lijsten) dat op de Tones-website moet worden vermeld, rekening houdende met de minimum kosten voor verwerking en behandeling.
  3. Voor elke voltooide verkoop vanaf de Website van een Product aan een Klant, zal Tones een commissie over de netto-omzet na aftrek van kosten nemen.
  4. De definitie van ‘netto’ in dit verband is als volgt:
   1. het nettobedrag is inclusief btw;
   2. het nettobedrag is inclusief de verzendkosten.
  5. De kosten en het tarief van de Commissie worden tussen partijen overeengekomen voordat de artikelen beschikbaar worden gesteld voor aankoop, en worden schriftelijk bevestigd. Eventuele latere wijzigingen in de kosten en het tarief van de Commissie zullen worden onderworpen aan nadere overeenstemming en bevestiging, indien van toepassing.
  6. De kosten en commissie worden opeisbaar zodra de klant de transactie uitvoert.
  7. De kosten en commissie zijn niet verschuldigd als een bestelling wordt geannuleerd of als een klant een retourzending of terugbetaling aanvraagt. Als de commissie al is uitbetaald, maar niet aan u is uit te betalen, wordt deze verrekend met later verdiende commissies.

  7 Beëindiging

  1.  Elke partij heeft het recht om de tentoonstelling en verkoop van een of meerdere collectie(s) en/of werken te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij als een van beide partijen de samenwerking wil beëindigen
   1. Voor de beëindiging of verwijdering van collecties en/of werken in de galerie gelden dezelfde voorwaarden als hieronder staan aangegeven voor de beëindiging van een contract.
   2. Het opzeggen van een of meerdere collecties en/of werken heeft geen invloed op de overige paragrafen van dit contract en deze blijven allen onverminderd van kracht.
  2.  Elke partij kan dit Contract beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij als een van beide partijen de samenwerking wil beëindigen.
  3. Na de beëindiging van het contract zullen alle bestelde producten nog worden vervult die tijdens het opzegtermijn worden voldaan. 
  4. Door eventuele schendingen of acties die niet aan de voorwaarden voldoen zoals hier beschreven hebben beide partijen onverminderd het recht om dit Contract te beëindigen onder de algemene wet.
  5. U heeft het recht dit Contract op korte termijn te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Tones als:
   1. De dienstverlener een schending begaat van een van de voorwaarden van dit Contract en de schending (indien deze kan worden verholpen) niet wordt verholpen binnen 14 dagen nadat u de dienstverlener schriftelijk op de hoogte hebt gesteld; of
   2. De dienstverlener een faillissement pleegt.
  6. U kunt het Contract beëindigen door:
   1. De dienstverlener ervan op de hoogte te brengen met een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.

  8 Klanten contracten

  1. Voor alle verkoop en klant gerelateerde transacties via Tones geldt dat deze klanten exclusieve klanten van Tones zijn die binnen zijn gekomen via de Tones e-commerce shop. 
  2.  Klanten contracten zijn onderworpen aan de Algemene voorwaarden van Tones voor toegang tot de Tones-winkel. Tones behoudt zich het recht voor om elke bestelling voor een Product om welke reden dan ook te annuleren, inclusief bestellingen die de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde kunnen schenden, en de Klant te informeren dat hun bestelling is geannuleerd.
  3. Tones is als enige verantwoordelijk jegens de klant voor alle bestellingen van de klant, klantenservice en aanverwante zaken.

  9 Gegevensbescherming

  1. Tones zal voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) (GDPR)) en enige andere direct toepasselijke EU-regelgeving met betrekking tot privacy (Data Protection wetgeving) bij het uitvoeren van zijn taken of het uitoefenen van zijn rechten onder deze overeenkomst.
  2. Voor zover Tones Persoonsgegevens ontvangt of verwerkt namens de Klant, Tones zal dergelijke Persoonsgegevens alleen verwerken als het doel de Tones-diensten aan u te leveren is.
  3. Door de Tones diensten te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de openbaarmaking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de diensten, in overeenstemming met het privacybeleid van Tones, dat toegankelijk is op de Tones Website. 
  4. U erkent dat voor de doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming Tones de gegevensbeheerder is van: alle persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot een Klant.

  10 Overmacht 

  1. Tones is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in de uitvoering van een van de verplichtingen gesteld in dit Contract die worden veroorzaakt door een Gebeurtenis buiten onze macht (“Overmacht”). Een gebeurtenis buiten onze macht wordt hieronder gedefinieerd in clausule 11.2.
  2. Een gebeurtenis buiten onze macht betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke macht, inclusief en zonder beperking:
   stakingen, uitsluitingen of andere stakingen van derden, onlusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie, pandemie of een andere natuurramp, of storing van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of vervoer beperkingen( spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer).
  3. Als zich een gebeurtenis buiten onze macht voordoet die de uitvoering van onze verplichtingen onder het contract beïnvloedt:
   1. Zal de dienstverlener zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact opnemen met de andere partij om deze hiervan op de hoogte te stellen;
   2.  worden onze verplichtingen die in dit contract benoemd opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de gebeurtenis buiten onze macht.
   3.  wanneer de gebeurtenis buiten onze macht onze levering van producten aan een klant beïnvloedt, zal Tones: met de Klant een nieuwe leveringsdatum afspreken na afloop van de gebeurtenis buiten onze macht.

  11 Andere belangrijke termen 

  1. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder het Contract overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Voorwaarden. Als dit gebeurt, laat de dienstverlener dat altijd schriftelijk aan u weten.
  2. U mag uw rechten of uw verplichtingen genoemd in dit contract alleen overdragen aan een andere persoon als de dienstverlener hiermee schriftelijk instemt.
  3. Dit Contract is tussen u en de dienstverlener. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een ​​van de voorwaarden ervan af te dwingen.
  4.  Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit heeft besloten dat een van deze onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.
  5. Als we er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we dit uitstellen, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en zal niet betekenen dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen. Als de dienstverlener afstand doet van een verzuim van u, doen we dit alleen schriftelijk en dat betekent niet dat we automatisch afstand doen van een later verzuim van u.
  6. Elke toezegging die door u aan de dienstverlener wordt verleend met betrekking tot de uitvoering door de dienstverlener, van onze verplichtingen onder dit Contract of enige nalatigheid of verzuim door u om een ​​van de voorwaarden ervan af te dwingen, mag niet worden opgevat als afstand doen van of afwijken van dit Contract of anderszins afbreuk doen aan uw rechten onder het Contract.
  7.  Dit Contract is persoonlijk voor u en de dienstverlener en mag door geen van beide partijen worden uitbesteed of toegewezen aan een derde.
  8.  Elke kennisgeving omtrent deze overeenkomst vereist of toegestaan ​​is, moet schriftelijk en persoonlijk zijn: geleverd of verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgservice op de volgende werkdag naar het aangetekende adres
   kantoor of de hoofdvestiging, of per e-mail naar het adres dat is opgegeven in het KVK register; of per post verzonden naar het adres van de dienstverlener dat in dit Contract wordt vermeld, of per e-mail naar Tones op artists@tonesgallery.com. Elke kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op het moment van persoonlijke bezorging, of in het geval van versnelde bezorging of on-aangetekende of aangetekende post 5 werkdagen na de datum en het tijdstip van verzending.
  9. Dit Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en de dienstverlener met betrekking tot dit onderwerp.
  10.  In deze Overeenkomst, tenzij de context duidelijk een andere bedoeling aangeeft:
   1. verwijzing naar één geslacht omvat alle andere geslachten;
   2.  verwijzing naar het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;
   3.  verwijzing naar een clausule, schema of partij is een verwijzing naar een clausule van of een schema of partij bij dit Contract;
   4. verwijzing naar een wettelijke bepaling is een verwijzing naar die bepaling zoals van tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw ingevoerd of beide en naar enige lagere wetgeving die krachtens de wettelijke bepaling is gemaakt;
   5.  verwijzing naar een document is een verwijzing naar dat document zoals van tijd tot tijd aangevuld of veranderend; 
   6. verwijzing naar schrijven omvat fax, e-mail en soortgelijke communicatiemiddelen;
   7. een aantal dagen wordt uitsluitend gerekend met de eerste dag en met inbegrip van de laatste dag, tenzij de laatste dag valt op een dag die in Nederland geen normale werkdag is, in welk geval de laatste dag de eerstvolgende dag zal zijn welk een normale werkdag in Nederland; 

  Toepasselijk recht en jurisdictie 

  1. Deze overeenkomst valt onder en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht en u stemt onherroepelijk ermee in dat de rechtbanken van Nederland exclusieve jurisdictie hebben om enig geschil te beslechten dat kan voortvloeien uit, onder of in verband met dit Contract. Niks in deze clausule beperkt het recht van de dienstverlener om een ​​procedure tegen u in te leiden die voortvloeit uit of in verband met dit Contract (a) in een andere bevoegde rechtbank of (b) gelijktijdig in meer dan één bevoegde rechtbank.